کارخانه سيمان استهبان قادر به توليد سيمان پورتلند تيپ II و تيپ V و نيز سيمانی مطابق با نيازهای خريداران بنا بر خصوصيات منطقه ای و يا پروژه ای می باشد.

به کار گيری سيستم اتوماسين پيشرفته، کنترل مداوم از طريق اشعه X ، آزمايشگاه های شيميائی مجهز و نيز تيمی متجر متشکل از مهندسين و تکنسينها، متضمن کيفيت بالای سيمان توليدی اين کارخانه می باشد.

 

© Estahban Cement Company.