کارخانه سيمان استهبان، کارخانه ای با سرمايه گذاری بخش خصوصی بوده که از تير ماه سال 1377 شروع به کار نموده است. اين کارخانه در ايران و در استان فارس که در 870 کيلومتری جنوب تهران قرار دارد، در حومه شهر استهبان در 150 کيلومتری جنوب شرقی شيراز واقع شده است. شهر استهبان در 375 کيلومتری شمال بندر عباس که يکی از بنادر مهم ايران می باشد قرار دارد.  محل استقرار مناسب باعث گرديده که اين کارخانه  به تغذيه بازار داخلی سيمان ايران و نيز بازارهای بين المللی که در همسايگی اين کشور واقع شده اند باشد.

 

 

اين کارخانه با در اختيار داشتن 200 کارمنــد، دارای ظرفيت توليــد 1000 تــن سيمــان در روز می باشد.  سيمان توليدی تيپII و تيپ V اين کارخانه مطابق با استانداردهای ايران  می باشد. 

 

 

کارخانه سيمان استهبان با پيشرفته ترين سيستمهای اتوماسيون تجهيز گرديده تا بطور دقيق مراحل توليد مورد کنترل قرار گيرد. کنترل مداوم از طريق اشعه X و آزمايشهای شيميائی که بر روی مواد اوليه، ميانی و توليد نهائی صورت می گيرد باعث تضمين کيفيت محصول نهائی می گردد.

 

 

© Estahban Cement Company.